تسهیلات

وام دستگاه روغن گیری کنجد

اعطا وام بدون بهره