دستگاه های پرکن و بسته بندی

دانلود کاتالوگ محصولات پرکن و بسته بندی

دستگاه های پرکن

دستگاه پرکن چهار نازله اتوماتیک مدل NIGY 1000
مایعات رقیق
مایعات غلیظ
پودر و گرانول
سایر پرکن ها

دستگاه های بسته بندی

دستگاه پرکن چهار نازله اتوماتیک مدل NIGY 1000
بسته بندی پودر
دستگاه پرکن چهار نازله اتوماتیک مدل NIGY 1000
بسته بندی گرانول
دستگاه پرکن چهار نازله اتوماتیک مدل NIGY 1000
بسته بندی مایعات رقیق
دستگاه پرکن چهار نازله اتوماتیک مدل NIGY 1000
بسته بندی مایعات غلیظ

دستگاه های لیبل زن

بطری گرد
بطری صاف
سایر لیبل زن ها

سایر دستگاه ها

دربند
پرکن تیوب
جت پرینت
سیلینگ
وکیوم پک
شرینک پک
خط تمام اتوماتیک پرکن و بسته بندی